ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.timezone24.bg 

  Настоящите Общи условия за ползване на този уеб сайт са съобразени с действащото законодателство в Република България. Те обхващат всички взаимоотношения между Timezone24.bg, в качеството му на Доставчик на услуги посредством интернет магазина и Потребителите на тези услуги.
Общите условия влизат в сила за всеки потребител при осъществен достъп до този сайт чрез зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на www.timezone24.bg  или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани в сайта. С влизането в сила на общите условия, Потребителят е длъжен да спазва всички права и задължения, произтичащи от тях, както и всички други изисквания, регламентирани от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и в случаите, когато тези изисквания не са упоменати в Общите условия.
Timezone24.bg си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява Потребителите си за това предварително. Задължение на Потребителите е да се информират за извършените промени в Общите условия.


ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА В САЙТА

1. Потребителят има право да разглежда, зарежда и съхранява информация от сайта само и единствено за ЛИЧНА НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ. Материалите на този сайта, включително всички текстове, изображения, знаци, символи, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всяка извършена от Потребител промяна на материалите в сайта и/или копирането им, и/ или публичното им разпространение с цел каквато и да било обществена или търговска цел, ще бъде третирана като нарушение на авторското право, правата върху търговски марки или други законови разпоредби. Цитираните в сайта марки и фирмени знаци са собственост на съответните фирми и организации.
2. Потребителят няма право да използва сайта за да изпраща или предава заплашващи, оклеветяващи, нараняващи, неприлични, порнографски или други материали, чието съдържание е незаконно. В тази връзка Timezone24.bg  не носи отговорност и не дължи обезщетения за тези материали и/или нарушаване на авторските права, включително интелектуалната собственост.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

 Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.

Клиентът се съгласява да предостави на timezone24.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта.  timezone24.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват timezone24.bg или трети лица, които са партньори на timezone24.bg и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които timezone24.bg може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.


Клиентът се съгласява с политиката за използване на бисквитки на timezone24.bg, която може да бъде намерена тук.


 Timezone24.bg.bg обработва лични данни на своите клиенти в съответствие със Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, която е неразделна част от Общите условия.


ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Timezone24.bg е регистриран в Комисия за защита на личните данни на Република България с идетификационен номер 421974.

Съгласно изискванията на българското законодателство за защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения,  timezone24.bg е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

 Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

  Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на timezone24.bg, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от  timezone24.bg, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя.  Също така, Купувачът дава изричното си и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от timezone24.bg, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.

Купувачът се съгласява и разрешава на timezone24.bg да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които timezone24.bg може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него или от Vendors партньорите му Стоки и Услуги, застрахователни дружества.


 Купувачът се съгласява и разрешава на timezone24.bg да предоставя личните му данни на други дружества или лица, с които е в договорни взаимоотношения при възникнал правен спор и в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива субекти може да са: адвокатски дружества, адвокати, колекторски фирми.

 Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Сайта и съответно предоставянето на личните данни, с цел получаване на кредит, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит (включително ТИБИАЙ) да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.

Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.