Разгледайте сайта Timezone24.bgІ ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта „Спечелете часовник Hugo Boss” (или накратко „Играта”) се провежда в периода 15.09.2017 г. до 15.12.2017 г. След 0:00 часа на 15.12.2017 г. достъпът за участие в Играта ще бъде преустановен. Организаторът си запазва правото да промени датата на старта и/или финала на Играта, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване.

ІІ ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда от „Стар-Медия” ЕООД, ЕИК 114681638, наричано по-нататък „Организатор” или „Стар-Медия” ЕООД. Модератор на Играта във Facebook е Timezone24.bg, която се управлява от „Стар-Медия” ЕООД.

ІІІ ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

Играта се провежда в интернет на адрес: https://timezone24.bg/ и във Facebook страницата на Timezone24.bg: https://www.facebook.com/timezone24.bg за територията на Република България.

Играта не е обвързана с покупка. ІV УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участие в Играта могат да вземат всички физически лица - пълнолетни и дееспособни граждани на Република България (наричани по-долу „Участници” или „Участник”), които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ Спечели часовник Hugo Boss “ от Timezone24.bg.

2. С факта на регистрацията си за Играта всеки Участник потвърждава и декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ Спечели часовник Hugo Boss “ на Timezone24.bg.

3. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за него, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя награда на Участник, за когото има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил настоящите Правила.

4. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник, акционер, работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор извършва услуги за Организатора, както и лице, заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и/ или администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

V ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

1. Целта на провеждането на Играта е популяризиране на сайта Timezone24.bg на „Стар-Медия” ЕООД. В рамките на Играта някои от Участниците ще има възможността да спечели голямата награда (посочена по-долу).

2. За да участва в Играта, всеки Участник следва да се регистрира в Facebook приложението на Timezone24.bg:
https://www.facebook.com/timezone24.bg и да въведе със своя email адрес. Всяко лице може да се регистрира за участие в играта само веднъж.

ІІІ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ. НАГРАДИ

1. С участието си в Играта Участниците имат възможност да спечелят Голямата награда:
Мъжки часовник Hugo Boss.

2. Печелившият Участник в Играта за Големата награда се определя чрез теглене на жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници, получили право да участват в Играта. Името на спечелилия Участник ще бъдат публикувани в интернет на адрес: https://timezone24.bg/ и във Facebook: https://www.facebook.com/timezone24.bg.

VІІ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. След определяне на печелившия Участник в Играта за Голямата награда Организаторът поема ангажимент да уведоми печелившия Участник чрез съобщение до посочения от Участника при регистрацията е-mail. След изпращане на съобщението, спечелилият трябва да се свърже с Организатора в 7-дневен срок, на посочения в съобщението e-mail и да предостави поисканата информация за контакт, за да се уточни как и къде ще получи наградата си.

2. Ако в рамките на 7 календарни дни от спечелване на Голямата награда, Участникът не се свърже с Организатора, то той губи правото да получи своята награда.

3. Организаторът на Играта има правото, но не е задължен, да обявява Участника спечелил Голямата награда публично, като го публикува на стената на https://www.facebook.com/timezone24.bg.

4. При получаване на наградата Участникът се идентифицира с лична карта, а когато наградата се получава от пълномощник, упълномощеният представя копие от нотариално заверено пълномощно (в оригинал) и лична карта.

5. При невъзможност да се осъществи контакт по е-mail с Участник, спечелил Голямата награда, поради каквато и да е причина, Организаторът не носи отговорност. В хипотезата на предходното изречение, ако в рамките на 7 календарни дни от изпращането на съобщението по регистрирания е-mail, с което Участникът е бил уведомен, че е спечелил наградата, последният не се свърже с Организатора по посоченият от Организатора e-mail, то спечелилият Участник губи правото да получи своята награда.

5.1. Организаторът не носи отговорност спрямо Участник, предоставил невалиден е-mail, телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена.

5.2. В случай на непотърсена награда в рамките на 7 календарни дни, Организаторът си запазва правото да организира финална томбола, в която участват всички неспечелили Участници през периода на провеждане на Играта, чрез която да раздаде непотърсената Голяма награда.

5.3. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с неспечелилите Участници.

6. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; невалидни или невярно изписани е-мейли; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, недостъпност до интернет или до интернет страниците или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; както и при форсмажорни обстоятелства.

7. Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилият участник във връзка с получаване на наградата.

8. По преценка на Организатора връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, Участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да бъдат публикувани и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар.

9. Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

10. Получаването на награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника (или негов пълномощник) и представител на Организатора.

VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

8. Организаторът има неотменимото право по своя усмотрение да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата с адрес: https://timezone24.bg/ и във Facebook: https://www.facebook.com/timezone24.bg. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

ІX СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

9. Всеки спор между Организатора на Играта и Участниците се решава по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на съгласие спорът се решава от компетентните съдилища в Р. България, съгласно българското законодателство.

X ЛИЧНИ ДАННИ

1. С регистрацията и участието си в Играта Участникът декларира и се съгласява, че предоставя на Организатора личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които може да придобие с участието си в нея, и предоставя изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от него лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда. Участникът се съгласява, че в случай на получаване на награда, неговото име, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, за което Организаторът не дължи заплащане. В допълнение на горното Участникът дава съгласие оторизирани от Организатора лица да осъществяват с него контакт чрез предоставените от него данни за контакт (и-мейл) по време и във връзка с Играта, както и във връзка с други маркетингови акции на Организатора.

2. Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите Правила и действащото законодателство.

XІ ОТГОВОРНОСТ

1. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негова отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

3. Организаторът не отговаря:

(i) за каквито и да е претенции, свързани с използването на Наградата;

(ii) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организатора;

(iii) Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и/или ползването на награда.

4. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта или за получаване на наградата, се считат за невалидни и Организаторът не носи каквато и да било отговорност спрямо Участник с невалидна регистрация.

5. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на адрес: https://timezone24.bg/ и във Facebook приложението: https://www.facebook.com/timezone24.bg.

6. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на адрес: https://timezone24.bg/ и във Facebook приложението: https://www.facebook.com/timezone24.bg.

XІІ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. С приемането на Наградата си печелившият Участник се съгласява да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви на Организатора за срок от 6 месеца, считано от приключването на Играта, без да получава допълнително възнаграждение за това.

2. Настоящите ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ Спечелете часовник Hugo Boss от Timezone24.bg” влизат в сила от 13.05.2017 г.

3. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

4. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.